Alblasserwaard

Algemene Leden Vergadering, dinsdag 27 februari 2024

Aart Bogerd opende de vergadering met het jaarverslag, waar in het begin de bekende en vele wetenswaardigheden zijn opgenomen omtrent het
150 jarig bestaan van KMPT (het huidige G&B).
(Dit artikel is op onze G&B-website terug te lezen, onder het kopje diversen) Hierna volgde het overzicht van alle activiteiten die het afgelopen jaar weer zonder onderbreking konden plaatsvinden. Ook de daarop volgende planning voor dit jaar zag er goed gevuld uit. Zelfs de verledenjaar ingevoerde koffieochtend ontbrak hierin niet.

Aansluitend volgde de jaarrekening en de begroting die door de penningmeester Bapke Adriaanse helder en duidelijk werden uitgelegd. De kascontrolecommissie uit name van Kees v.d. Esch en Leo v.d. Berg, de laatste was wegens ziekte niet aanwezig, had geen bijzonderheden gesignaleerd, waarna de aanwezige leden Bapke decharge hebben verleend.

 

Een nieuwe kascontrolecommissie voor 2024 werd aangesteld en bestaat nu uit de personen Leo van den Berg en Herman Colenbrander. Als reserve meldde Marianne de Bruin zich aan.

Tot slot werden nog een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet:
25 jaar lid: mevr. Ans de Snoo, die naast een leuk dankwoord over de inzet van de bestuursleden, hen ook verraste met een lekkere attentie.
25 jaar lid: Carolien van Zessen.
  Beiden kregen een boeket bloemen.

Er waren zelfs nog twee jubilarissen t.w.:
25 jaar lid: mevr. Helma Kerkhof
50 jaar lid: dhr. J.A. v.d. Rhee
Beiden konden deze avond helaas niet aanwezig zijn en zullen op een ander gepast moment nog in het zonnetje worden gezet.

 

De ALV eindigt om ca. 20.30 uur en wordt gevolgd door een
koffie / theepauze, waarin werd getrakteerd met een
door Hetty Bezemer gebakken cake.

Na de pauze werd met 37 personen gebloemschikt. Weliswaar hadden er zich 39 aangemeld, maar helaas zijn 2 personen niet komen opdagen. Onder de bezielende begeleiding van docente van Jantine ontstond uiteindelijk een prachtig bloemstuk.

 

Door de inzet van vele vrijwilligers was aan het einde van de avond alles weer snel opgeruimd. Wederom een zeer gezellige avond, die met 43 personen druk was bezocht en wat later dan gebruikelijk om ca. 22.00 uur werd afgesloten.