Alblasserwaard

Sinds 2015 werken wij vanwege teruglopend ledenaantal en menskracht voor het bestuur nauwer samen met de afdeling Gorinchem. Sinds die tijd vervult de heer A. Bogerd ad interim ook de voorzittersrol in het bestuur van de afdeling Alblasserwaard. 
Uiteraard zijn wij verheugd dat de heer Aart Bogerd zijn werkzaamheden wil blijven voortzetten, maar ideaal zou zijn als er iemand uit de eigen afdeling deze taak zou willen vervullen. Vandaar dat de oproep voor de functie voorzitter nog steeds van kracht is.

Verder kunt u merken dat wij invulling gegeven hebben aan het over en weer beschikbaar stellen van de (digitale) nieuwsbrief, zodat wij op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. Zonodig slaan wij de handen ineen en bundelen onze krachten voor de uitvoering van deze activiteiten. Het programma van Gorcum wordt apart op het programma van de afdeling Alblasserwaard opgenomen. 

Dit geldt concreet ook voor uitstapjes, tuinenreizen en invulling van de landelijke Tuinweek.

Als bestuur constateren wij nog steeds dat:

  • het ledenaantal blijft teruglopen, zowel voor de afdeling Groei en Bloei als de onderafdeling Bloemschikken Crocus I en 2. Per 1 januari 2021 beschikken die nog over 50 leden, maar in de glorietijd was dat aantal 100 leden. 
  • vergrijzing van het ledenbestand.

Beide zaken spelen niet alleen voor onze afdeling, maar blijkt een landelijk verschijnsel te zijn. Het Hoofdbestuur van Groei & Bloei en verschillende afdelingsbesturen zetten zich blijvend in om de vereniging Groei & Bloei "bloeiend" te houden. Het teruglopend ledenaantal en minder belangstelling voor onze vereniging heeft ook konsekwenties voor de financiering van verscheidene zaken. Minder leden, betekent ook minder inkomsten.

Gelukkig kunnen wij met onze afdeling Groei & Bloei Alblasserwaard nog een gezond financieel beleid voeren. Echter, wanneer het ledenaantal bij de bloemschikafdeling terug blijft lopen, staat het bestuur voor de beslissing hoe verder. Is het huren van twee zalen en inhuren van twee docenten dan nog haalbaar en financieel verantwoord?

Kortom, er blijft werk aan de winkel.

Bestuur afdeling Alblasserwaard.


Januari 2021.